Фарзан хукукдора аз мероси падару модар

Мерос мумкин аст дар асоси васиятнома гузошта шавад. Дар холати мавчуд набудани васиятнома молу мулки меросгузор аз руи конун ба мерос мегузарад.
Ба хиссаи хатмии мерос новобаста аз васиятномаи тартибдодашуда шахсони зерин хак доранд: кудакони ба балогат нарасида ва гайри кобили мехнати васиятгар, хамчунин падару модар (падархонду модархонд) ва хамсари гайри кобили мехнати васиятгар.

Тибки моддаи 1166 Кодекси граждании Точикистон, дар навбати аввал мероси конуниро бо хиссаи баробар фарзандон (аз чумла фарзандхоншудагон), хамсарон ва падару модар, фарзандхондагони меросгузор ва хамчунин кўдакони шахси вафоткарда, ки баъди вафоти ў таваллуд шудаанд, мегиранд.

Шарҳ манъ аст.